เพราะในทุกวัน มีคนถูกเลือกปฏิบัติ

เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (People's Movement to Eliminate Discrimination : MovED) คือ การรวมกันของภาคประชาสังคม ที่มีการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มประชากรเฉพาะมากกว่า 10 กลุ่ม เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ใช้สารเสพติด พนักงานบริการทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง คนพิการ ฯลฯ


โดยรวมกันเพื่อมุ่งลดปัญหาการ "ตีตราและเลือกปฏิบัติ" ในสังคมไทย ผ่าน 4 ยุทธวิธีหลัก คือ

1. สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ ให้มีความเข้าใจเรื่องของความแตกต่างหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติ มีความสามารถในการส่งเสียงและจัดการการตีตราเลือกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง ทรงพลัง พร้อมทั้งขยายแนวร่วมของเครือข่ายฯให้ครอบคลุมและหลากหลาย

2. สื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างหลากหลาย เคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเฝ้าระวังและโต้กลับการสื่อสารที่เป็นการตีตราเลือกปฏิบัติต่อประชากรเปราะบาง

3. ผลักดันให้ประเทศไทยมี ‘กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล’ ผ่านการระดมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ... ซึ่งผ่านการเข้าชื่อของประชาชนแล้ว 11,790 รายชื่อ และผ่านการรับฟังความเห็นตามรัฐธรรมนูญ ก่อนมีการยุบสภา ในปี พ.ศ. 2566


4. รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลข้อเท็จจริง เครื่องมือ และหลักสูตรในประเด็นการตีตราเลือกปฏิบัติ ให้พร้อมใช้สำหรับประชาชน ชุมชน และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ


ครั้งนี้ เราจึงอยากชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการลงชื่อเพื่อยืนยันว่า  "ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลฯ" ต้องไปต่อ เพื่อให้คุ้มครองให้คนทุกคนปลอดพ้นจากการเลือกปฏิบัติ

อ่านร่าง พรบ.
กลุ่ม-องค์กร สมาชิกเครือข่าย
Back
Next
ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อรณรงค์ให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ยินดีให้เปิดเผยข้อมูล (ชื่อ - สกุล) เพื่อยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล
ชื่อ
นามสกุล
* ชื่อและนามสกุลต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์
  • หมายเลขโทรศัพท์จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
  • อีเมล์ใช้เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเท่านั้น
  • การลงชื่อนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ร่วมลงชื่อสนับสนุน
รู้จักเราเพิ่มเติม
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ
  • ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ / เรื่องราวที่คุณเคยเจอหรือพบเห็น เพื่อให้เรานำเสนอต่อสาธารณะ
  • หากเรื่องราวของท่านได้รับการนำเสนอ จะได้รับการติดต่อมอบหนังสือขอบคุณ และติดตามการช่วยเหลือ
บรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ โดยย่อ
ผู้แจ้งเรื่องราว
หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเรื่องราว
หรือร้องเรียนผ่าน Crisis Response System (CRS) ที่ สวัสดีปกป้อง