ฐานข้อมูลการเลือกปฏิบัติ
การเลือกปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรืออาชีพ
การเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศหรือรสนิยมทางเพศ
การเลือกปฏิบัติ
ด้านสุขภาพ (สถานะสุขภาพ)/สาธารณสุข
การเลือกปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด
ภาพรวมฐานข้อมูล
สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ตามประเภทที่แยกไว้ด้านบน
สถานะการดำเนินการ
76.92 %
23.08 %
0 %
สำเร็จแล้ว 10 เคส
อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เคส
ถูกเลือกปฏิบัติโดยใคร
จำนวนเคส / จำนวนบุคคล
13 / 15
เจ้าหน้าที่รัฐ
6
46.15%
นายจ้าง
7
53.85%
คนใกล้ชิด
0
0%
คนในครอบครัว
0
0%
เพื่อนร่วมงาน
0
0%
สถานที่เผชิญการเลือกปฏิบัติ
สถานศึกษา
0
0%
สถานที่บริการด้านสุขภาพและสาธาณสุข
3
23.08%
สถานที่ทำงาน
6
46.15%
บ้าน / ที่พักอาศัย
1
7.69%
ในชุมชน
0
0%
สถานที่ราชการ
3
23.08%
อื่นๆ
0
0%
สถานะตามกลุ่มประชากร (1 เคสมีได้มากกว่า 1 สถานะ)
ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี 9 เคส45%
คนพิการ 0 เคส0%
พนักงานบริการ 0 เคส0%
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 4 เคส20%
ผู้สูงอายุ 0 เคส0%
ชาติพันธุ์ / ชนเผ่าพื้นเมือง 2 เคส10%
ผู้ต้องขัง / ผู้พ้นโทษ 2 เคส10%
เด็ก เยาวชน 1 เคส5%
สตรี 0 เคส0%
คนไร้บ้าน 0 เคส0%
มีปัญหาในสิทธิ สถานะครอบครองที่ดิน 0 เคส0%
แรงงานข้ามชาติ 0 เคส0%
ผู้ใช้สารเสพติด 1 เคส5%
อื่นๆ 1 เคส5%
เพศ
หญิง 2 เคส15.38%
ชาย 6 เคส46.15%
LGBTIQAN+ 4 เคส30.77%
Non-Binary 0 เคส0%
อื่นๆ 0 เคส0%
ไม่ระบุ 1 เคส7.69%
อายุ
แรกเกิด ถึง 6 ปี เคส0%
6 ขึ้นไป ถึง 18 ปี บริบูรณ์ 1 เคส7.69%
18 ปีขึ้นไป -60 ปีบริบูรณ์ 12 เคส92.31%
60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) เคส0%
สัญชาติ
ไทย 12 เคส92.31%
ไร้สัญชาติ 1 เคส7.69%
อื่น ๆ 0 เคส0%
เชื้อชาติ (หรือความเป็นชาติพันธุ์)
ไทย 11 เคส84.62%
อื่นๆ 1 เคส7.69%
ศาสนา
พุทธ 9 เคส69.23%
คริสต์ 1 เคส7.69%
อิสลาม 0 เคส0%
ไม่มีศาสนา 1 เคส7.69%
อื่นๆ 1 เคส7.69%
รายได้
มีรายได้ตามเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำ 5 เคส38.46%
มีรายได้ต่ำกว่า หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำ 0 เคส0%
ไม่มีรายได้ 3 เคส23.08%
ถิ่นที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร 5 เคส38.46%
ปทุมธานี 1 เคส7.69%
จันทบุรี 1 เคส7.69%
นครราชสีมา 1 เคส7.69%
ชัยภูมิ 1 เคส7.69%
หนองบัวลำภู 1 เคส7.69%
เชียงใหม่ 1 เคส7.69%
พะเยา 1 เคส7.69%
เชียงราย 1 เคส7.69%
รู้จักเราเพิ่มเติม
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ
  • ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ / เรื่องราวที่คุณเคยเจอหรือพบเห็น เพื่อให้เรานำเสนอต่อสาธารณะ
  • หากเรื่องราวของท่านได้รับการนำเสนอ จะได้รับการติดต่อมอบหนังสือขอบคุณ และติดตามการช่วยเหลือ
บรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ โดยย่อ
ผู้แจ้งเรื่องราว
หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเรื่องราว
หรือร้องเรียนผ่าน Crisis Response System (CRS) ที่ สวัสดีปกป้อง