ประกาศ / แถลงการณ์
คู่มือสื่อไม่เลือกปฏิบัติ

สืบเนื่องจากการนำเสนอเนื้อหาข่าว ภาพข่าว การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมา มีลักษณะการนำเสนอที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน และไม่อยู่บนพื้นฐานหลักการสิทธิมนุษยชน ส่งผลทำให้เกิดตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคน อาทิ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ คนพิการ เป็นต้น

"ทำให้สื่อมวลชนถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่อผู้ตกเป็นข่าว"

ทางเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติ (Moved) ได้ตระหนักถึงปัญหา ความท้าทาย ในการนำเสนอข่าวต่อสาธารณะในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย การแพร่กระจายข่าวลวง และการนำเข้าข้อมูลเท็จหรือบิดเบือน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และมุ่งหวังให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยการยุติการตีตราผ่านสื่อ จึงจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง “การนำเสนอข่าวและภาพที่ไม่เหมารวม ไม่ตีตราและเลือกปฏิบัติ” ขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางที่จะให้สื่อมวลชนนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางการนำเสนอข่าว ที่มีความตระหนักรู้มากขึ้นหลังจากนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือสื่อไม่เลือกปฏิบัติได้ที่นี่

รู้จักเราเพิ่มเติม
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ
  • ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ / เรื่องราวที่คุณเคยเจอหรือพบเห็น เพื่อให้เรานำเสนอต่อสาธารณะ
  • หากเรื่องราวของท่านได้รับการนำเสนอ จะได้รับการติดต่อมอบหนังสือขอบคุณ และติดตามการช่วยเหลือ
บรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ โดยย่อ
ผู้แจ้งเบาะแส
หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่าน Crisis Response System (CRS) ที่ สวัสดีปกป้อง