วิดีโอ 90 วิยุติการเลือกปฏิบัติ
หยุดการใช้อัตลักษณ์ทางเพศมาเป็นเครื่องมือแสวงหา Engagement

วาระ IDAHOT... วาระยุติการนำเสนอข่าวที่หวังเพียงกระเเส แต่ตีตราผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ต่อเนื่องจาก วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ หรือ วัน IDAHOT (International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia) 17 พ.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ชวนให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศผู้ต้องเผชิญกับการถูกตีตรา การเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง การกีดกัน และการละเมิดสิทธิ

90 วิ #ยุติการเลือกปฏิบัติ วันนี้อยากชวนฟังเรื่องราวของ "การตีตรา" ที่เกิดจากสื่อ จากการบอกเล่าของ ชญานิศ ออิทธิพงศ์เมธี ผู้อยู่ร่วมในแวดวงสื่อและเห็นเรื่องราวการถูกใช้อัตลักษณ์ทางเพศมาเป็นเครื่องมือแสวงหา Engagement

รู้จักเราเพิ่มเติม
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ
  • ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ / เรื่องราวที่คุณเคยเจอหรือพบเห็น เพื่อให้เรานำเสนอต่อสาธารณะ
  • หากเรื่องราวของท่านได้รับการนำเสนอ จะได้รับการติดต่อมอบหนังสือขอบคุณ และติดตามการช่วยเหลือ
บรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ โดยย่อ
ผู้แจ้งเบาะแส
หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่าน Crisis Response System (CRS) ที่ สวัสดีปกป้อง