บทความ
นโยบายประกันสังคมต้องหยุดเลือกปฏิบัติ กีดกัน“แจ๋ว”

นโยบายประกันสังคมต้องหยุดเลือกปฏิบัติ กีดกัน“แจ๋ว”

ขอเชิญร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนให้ลูกจ้างทำงานบ้าน สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสังคมได้

.

.

ลูกจ้างทำงานบ้าน คือผู้มีหน้าที่ทำความสะอาด จัดเตรียมอาหาร ช่วยเลี้ยงลูกหรือดูแลผู้สูงอายุ บางคนอาจเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่า “แจ๋ว” หรือ “แม่บ้าน” ...แต่ไม่ว่าจะด้วยชื่อไหน ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพวกเขาเหล่านี้ คือแรงงานอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ได้รับสวัสดิการทางสังคมเทียบเท่ากับแรงงานในระบบอาชีพอื่น ถึงแม้พวกเขาจะมีนายจ้างแน่นอน ซึ่งควรจะสามารถเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคมได้

แต่เนื่องจากประกันสังคมยกเว้น “ลูกจ้างทำงานบ้าน” ทำให้พวกเขาถูกตัดออกจากการเข้าถึงการประกันความเสี่ยง กลายเป็นหนึ่งกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งอย่างไม่แยแสโดยนโยบาย ซ้ำร้ายลูกจ้างทำงานบ้านส่วนใหญ่ ยังไม่ถูกกำหนดชั่วโมงทำงาน และปราศจากมาตรฐานเรื่องค่าแรง

หากคุณเป็นหนึ่งคน ที่อยากให้ลูกจ้างทำงานบ้าน สามารถเข้าถึงสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ได้ ขอเชิญร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (Homenet ) ในการลงชื่อสนับสนุนให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าเป็นผู้ประกันตน

https://forms.gle/wmCiFd92KvZZsNPJ8

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยข้อมูลของ พบว่าประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบถึง 20 ล้านคน หรือคิดเป็น 51% ของแรงงานทั้งหมด คำถามสำคัญที่ควรร่วมกันคิดคือ จะทำอย่างไรให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคม และสามารถเข้าถึงหลักประกันในชีวิตได้ โดยไม่ถูกเหมารวมและเลือกปฏิบัติจากนโยบายของรัฐ ?

รู้จักเราเพิ่มเติม
ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ
  • ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ / เรื่องราวที่คุณเคยเจอหรือพบเห็น เพื่อให้เรานำเสนอต่อสาธารณะ
  • หากเรื่องราวของท่านได้รับการนำเสนอ จะได้รับการติดต่อมอบหนังสือขอบคุณ และติดตามการช่วยเหลือ
บรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ โดยย่อ
ผู้แจ้งเบาะแส
หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนผ่าน Crisis Response System (CRS) ที่ สวัสดีปกป้อง